My photo
calenndula@gmail.com * DOLL MAKER, Czech * PANENKÁŘKA *

April 27, 2011

MY BIG FRIEND * MŮJ VELKÝ PŘÍTEL

I love spinning from the first time. it means I have really personal relationship with my spinning wheel. this is him, look...
miluji předení od prvního okamžiku. to znamená, že mám opravdu úzký vztah se svým kolovrátkem. to je on, podívejte...
most of the results of my work is already somewhere in the world.  someone likes to knit from it. but this I still have at home and it is for my crocheting. 
většina výsledků mé práce už je někde ve světě. někdo z toho rád plete. ale tohle mi ještě zbylo doma a je to pro mé háčkování. 


these yarns I have spun for the faces of dolls, embroidering of the mouth, eyes ... on the bottom of the woolen bowl is also a pair of blue shades.

tyto příze jsem si upředla pro obličeje panenek, na vyšití pusinky, očí... na dně vlněné misky je ještě pár modrých odstínů. 

No comments:

Post a Comment