My photo
calenndula@gmail.com * DOLL MAKER, Czech * PANENKÁŘKA *

December 31, 2017

p.f. 2018
* this year was good. to keep everything good, to be able to see good, value it and enjoy it...that was a Gift of this year. there have been and there are good people I thank for. my family - it is enriching just to see them every day. friends - to meet them is so precious. there was so much beauties of Nature, that I am not able to describe them in words, it was so strong. there was so much love in all forms. there were few pains and they brought also much good in the result. some knowledge, understanding, progress. there were many amazing gifts of Mother Earth and I love so much to live in Her hug. I thank for this year. 
I WISH YOU ALL A GOOD 2018 YEAR ♥
*  tento rok byl dobrý. držet se dobrého, být schopna vidět to dobré, ocenit a vychutnat si to...to byl Dar tohoto roku a proto byl dobrý. byli a jsou tady dobří lidé, za které děkuju. ti nejbližší, se kterými jen denně se vídat je obohacující. přátelé, s nimiž každé setkání je vzácné. byly tu krásy Přírody, které ani nedokážu popsat slovy, tak silné to bylo. bylo hodně lásky ve všech podobách. bylo pár bolestí, které přinesly ve výsledku mnoho dobrého. poznání, pochopení, posun. byly úžasné Dary Matky Země, v jejíž náruči tak ráda žiju. děkuju za tento rok.
PŘEJU VÁM VŠEM DOBRÝ A NAPLNĚNÝ ROK 2018 ♥

veselé Vánoce * merry Christmas

* I wanted just a NORMAL family photo. but in this family...normal?
* chtěla jsem jen NORMÁLNÍ rodinnou fotku. ale v téhle rodině...normální?* we enjoyed it. don´t you know btw why a father must have his legs up on the photo?
* užili jsme si to. nevíte mimochodem, proč otec musí mít na fotce nohy nahoře?

December 24, 2017

krásné Vánoce * merry Christmasať jsou vaše Vánoce plné lásky, radosti,  klidu a míru ♥ 


have a Christmas full of love, joy, quiet and peace ♥* and this year like a year ago. minimalist Christmas. all Christmas decorations are still in the cellar and we do not miss them. I want to feel Christmas deep inside in my heart, the real meaning, a birth of Christ and a Light*** and this is not in those things...

"what more do you want, maybe I would make some raw cake?" I asked my family. "no, don´t make anything", they said. "we have enough raw sweets", we want  just some fruits. actually we do not have so many sweets I had made but really it is enough. and also we do not have so many presents. at least I hope. (I do not know what others have:) I do not have so many but they are real, almost everything hand made and somehow "real". I wish you a merry Christmas ♥
* a letos stejně jako loni, minimalistický Vánoce. vánoční ozdoby a betlém jsou pořád ve sklepě a vůbec nám nechybí. toužím po tom, prožít Vánoce hluboko uvnitř v srdci, skutečný smysl Vánoc, zrození Krista a Světla*** a to není v těch věcech...
"co chcete, abych ještě udělala?" ptám se rodiny. "nějaký raw dort třeba?" "ne, už nic nedělej, máme toho dost, řekly ty zlatý děti. stačí nám ovoce." vlastně toho cukroví nemáme zas až tolik, ale prostě to stačí. taky nemáme moc dárků. teda doufám. já jich aspoň nemám moc připravených, ale zase jsou skoro všechny ručně vyrobený a tak nějak "opravdický". a tak Vám přeju krásný Vánoce ♥ my Man was so happy he got a Christmas postcard with a stained-glass. this is his work, he is making stained-glass.

 * a Muž měl radost z toho vánočního přání s vitráží. protože to je jeho práce - vitráže. krásná práce.

* I got that baby in nutshell from Zuu and I love it. thank you so much!

* to miminko ve skořápce jsem dostala od Zuu, miluju ho. moc děkuju!
a díky, Stromová, za báseň. a za přátelství.

K slunovratu
Stromová


anotace: ...a na jeho místo položili Ježíška; mám ráda oba ve své čistotě

*
Na listí leží první sníh
a já tu stojím tiše,
skrz pavučinky větví buku
slunce se na svět usmívá
písničku voda přes kameny píše...

A světlo moudré protne stín
- to uzamčené v nás - 
chtějí se nalézt, propojit
jak nebesvětla doplnit
všimneme si zase nových krás
- v duchu pak slyším hlas:

"Vydej se znovu na cestu.
Vzbuď v sobě spící nevěstu
- či prince -
až přijde opět
Slunovratu čas."

*

December 18, 2017

láska v prosinci * december love
it is nice to get presents. it is so nice...but when you must. for Christmas. you must prepare it everything and go there and there to shop, go for visit, everyone in family is expecting something. some presents, some sweets, some meal, some of your time and attention....you get tired.
and I do not enjoy it so much when I must. because there is some expectation. we usually do not enjoy it, right?
so. it is so great to get something. a package from my friend. but what was so precious for me were those flowers she drawed on the package and in the letter. because SHE WROTE ME A LETTER!  in this time of mobiles and internet is beautiful to get a letter sometimes. the most precious I got was her attention, her time she gave me and nice words in her letter. ♥

je milé dostávat dárky. je to hezké...ale když musíš. na Vánoce. musíš to všechno připravit, zabalit, jít tam a tam nakupovat, na návštěvu, všichni v rodině něco očekávají. nějaké dárky, cukroví, nějaký tvůj čas a pozornost...jsi už unavená.
a neužívám si to tolik, když tohle všechno musím. protože je tam to očekávání. to si obvykle tolik neužíváme, že ne?
takže je skvělé něco dostat. balíček od kamarádky. ale co bylo pro mě to nejvzácnější byly ty kytičky, co nakreslila na balíček a do dopisu. protože MI NAPSALA DOPIS! v čase mobilů a internetu je krásné občas dostat dopis. to nejvzácnější, co jsem dostala, byla její pozornost, čas, který tomu věnovala a milá slova v dopise. ♥

and I got a fabric from Stromová. it is so beautiful Christmas fabric, i haven´t seen more beautiful in my life. but it is not only fabric. it is her attention.
I saw the fabric and it was clear. Hanka will love it! all those little flowers, this is a fabric for you!
and this is it. love. attention. interest.
and I know this is not a rule. no duty to give me anything. and I do not need to give her anything back. she is so free person I just know it. and this is the best.
(but I want to give her something though :-)haha.)

a dostala jsem látku od Stromové. je to překrásná vánoční látka, nikdy v životě jsem neviděla krásnější! ale není to jen látka. je to její pozornost.
uviděla jsem tu látku a bylo mi to jasný. ta se bude Hance líbit! všechny ty malý kytičky, to je přesně látka pro tebe!
a to je to. láska. pozornost. zájem.
a já vím, že z toho nebude pravidlo. žádná povinnost něco mi dávat. a já jí nemusím nic dávat na oplátku. ona je tak svobodná osoba, já to prostě vím, že nemusím. a to je to nejlepší.
(ale něco jí stejně chci dát :-) haha.)

I am sending few packages and I want to enjoy it. one to my dear Doc. PnDr. Rozmar Kopecká, PnD., dollologist. she is a scientist in a dollology you know...

posílám pár balíčků a chci sit o užít. jeden mé drahé Doc. PnDr. Rozmar Kopecké, PnD. panenkoložce. to je ta vědecká pracovnice v oboru panenkologie, vždyť víte :)

Sokol sometimes is still coming to our bed on Sunday morning. I enjoy it so much!
we say to each other some nice and warm and loving words. I feel his hand, he is saying some important stories of his life... and we just are together.
ok and sometimes we are nervous and shouting at each other...but then, we have those nice and tender words and they are stronger!

Sokol někdy ještě chodí v sobotu ráno k nám do postele. neskutečně si to užívám.
říkáme si nějaký milý a vřelý a láskyplný slova. cítím jeho ruku ve své, on vypráví nějaký důležitý příběhy ze svýho života...a jsme prostě spolu.
dobře, někdy jsme taky nervózní a křičíme na sebe...ale potom, máme tyhle milý a něžný slova a ty jsou silnější!

I found a message from Sokol on the table: there is a mango in the fridge. my sweet boy ♥
and I got an angel from Madlenka and she said: this angel is like you. ok I had dressed red dress with white dots that time :-)

na stole jsem našla vzkaz od Sokola. nechal mi kousek v lednici, můj sladký chlapec ♥
a dostala jsem andílka od Madlenky. řekla: ten andílek je jako ty. měla jsem zrovna oblečené červené šaty s puntíky :-)

and I want to count not presents, not kind of sweets, not money I have spent fot everything. I do not want to count duties waiting for me...
I wish to count hugs. kisses. sweet kind words. smiles. cuddles. how many time we say to each other: I love you.

a já nechci počítat dárky. druhy cukroví, a kolik to stálo. nechci počítat povinnosti, které na mě ještě čekají...
přeju si počítat objetí. pusy. sladký laskavý slova. úsměvy. tulení. kolikrát si říkáme: miluju tě.


I know we are not perfect. sometimes we are pretty nervous and saying something what we regret later. but in the same time we still have  so much beauty and love together. when we are so close we know all our mistakes. and we can fix it. apologize. see a beauty in each other. and I want this.
wish you quiet and loving last days before Christmas. 

vím, že nejsme perfektní. někdy jsme pěkně nervózní a řekneme něco, čeho pak litujeme. ale současně máme tolik krásy a lásky mezi sebou. když jsme si blízcí, známe všechny svý chyby. a můžeme je opravit. omluvit se. vidět krásu v druhým člověku. a to chci.
přeju klidný a láskyplný poslední dny před Vánoci. December 16, 2017

splněné sny * dreams coming truesome dreams are coming true, believe me, even you maybe did not dare to have them!
this is what I am thinking about when packing my doll for (and now I am holding my breath).....ladies and gentlemen, for Ju-di-ta Wig-nall!
a chef, a health coach, an actress, model and singer, author of my most beloved books about raw nutrition. she gave me a lot of inspiration through her books.

I have many raw cookbooks. but her recipes are kind of different, special, they have something extra.

I guess this special thing is her creativity and passion, and I think this is that most precious spice! 
with this sparkling fire of creativity and passion...these books are unique and in my eyes just perfect. 
and what you can see on every Judita´s photo, she in her glowing beauty is the best proof that ideas she is spreading are really working.

after years I had been struggling with some health issues, raw nutrition gave me back my life, so living and fresh as it never had been before. now I am able to work, to do many things I love. I have been dreaming about dolls all my life. now I feel I must make dolls, I absolutely love it and  now I have enough power to fullfill this dream.

I am able to work because of raw nutrition Judita is writing books about. I am studying her books and using her recipes, and....
she
asked.....................me
for.......................................my
doll.............................................for
her..............................................sweet
beautiful..........................................little
daughter!!!..................................wooow..
for.......................................... me 
this.................................. has 
some .....................symbolic 
meaning...

the circle is closing.

so. when Judita asked for a doll made by me...and she wrote to me...I was like. cannot describe it. I was so happy. shocked. surprised. confused. unable to think at that moment. my Man had to help me to respond something reasonable.
I do not know who will be happier she has my doll, her daughter or me? :-D
and my kids were like: really mom, is it THAT JUDITA??? is it THIS Judita from THESE books???? and now she is writing to you??? awwwwwww, this is sooooo pretty cooooool!!!!!
and I was yelling at my kids:
YEEEESSSS!!!
IT!!!
IS!!!!
THIS!!!
THIS!!!
THIS!!!
JUDITA!!!
haha, we were like this. crazy.
so. I am very, very much honored. I feel happy. I think this is my best Christmas gift. I guess this could be a sign of the fate that this my way is the right one. to do what I love the most.
I guess Judita is doing it too. she is hardworking and glowing. 
and I feel: when you love what you do, you can do it much, plenty of time and it is still a pure joy.
so I want to tell you: it is good to do what you love. to give it everything. to believe in yourself. to keep dreaming. because some dreams are really coming true! 


některé sny se plní, věřte mi. a někdy i když jste si ani netroufali je mít!
na to myslím, právě když balím balíček pro (a teď se mi trochu tají dech)...dámy a pánové, pro Ju-di-tu Wig-nall!
šífkuchařka, zdravotní koučka, herečka, modelka, zpěvačka, autorka mých nejoblíbenějších knih o živé stravě. z jejích knih jsem načerpala tolik inspirace!

mám mnoho raw kuchařek, ale ty její jsou tak nějak jiné, odlišné, mají něco navíc.

myslím, že to něco navíc je její tvořivost a vášeň. a myslím, že právě to je to nejvzácnější koření!
s tímto jiskřícím ohněm kreativity a vášně jsou ty knihy výjimečné a v mých očích prostě perfektní.
a co můžete vidět na každé Juditině fotce, ona ve své zářivé kráse je nejlepším důkazem toho, že ty myšlenky, které rozšiřuje, opravdu fungují.po letech, mkdy jsem bojovala se zdravotními problémy, živá strava mě vrátila opět do života. do života tak živého a čerstvého jako nikdy předtím. teď jsem schopná pracovat. dělat mnoho věcí, které miluju. celý život sním o panenkách. teď cítím, že musím dělat panenky. prostě to miluju a teď mám dost sil si plnit tenhle sen.

jsem schopná pracovat díky živé stravě, o které Judita píše knížky. studuju její knížky, dělám dobroty podle jejích receptů a...
ona
mě.......................požádala
o........................................panenku
pro...................................................svou
sladkou..................................................krásnou
malou................................................holčičku!!!
týjo!...................................................pro mě
to.................................................má
určitý.....................symbolický
smysl...

kruh se uzavírá.

takže. když mě Judita požádala o panenku, kterou jsem ušila... a napsala mi...bylo to teda něco. neumím to popsat. byla jsem tak šťastná. šokovaná. překvapená! zmatená!!! nebyla jsem v tu chvíli schopná přemýšlet. Muž mi musel pomoct, abych jí odpověděla něco rozumného.
já nevím, kdo má z toho větší radost, že Judita má ode mne panenku. já, nebo její dcerka? :-D
a moje děti hned: fakt mami, je to opravdu tahle Judita? tahlecta Judita z těchhle knížek???
a teď ti píše, jo???? týýýýjooooo, to je taaaaaak huuuuustýýýýý!!!!
a já jsem ječela na svý děcka:
JOOOOO!!!!
TO!!!
JE!!!
TAHLE!!!
TAHLECTA!!!!
TAHLE!!!!
JUDITA!!!

haha. takhle jsme vyváděli.. blázni.
takže. já jsem velice, velice poctěná. jsem šťastná. myslím, že to je asi můj nejkrásnější vánoční dárek. možná to čtu i jako znamení osudu, že tahle moje cesta je ta správná. dělat to, co nejvíc miluju.
já myslím, že Judita to taky dělá a proto má úspěch. hodně pracuje a září.
a já cítím: když děláš to, co miluješ, můžeš to dělat hodně, opravdu spoustu času a je to pořád čistá radost.
takže vám chci říct: je dobrý dělat, co milujete. dát tomu všechno. věřit v sebe. dál snít. protože některý sny se opravdu plní!

December 11, 2017

a doll maker * panenkářka
* I know already who I want to be when I grow uo: a doll maker. and I am already. 

* už vím, čím chci být, až vyrostu. vždycky jsem to chtěla: panenkářka. a vlastně jí už jsem. tak.


trošku něco z mé soukromé korespondence s naší přední panenkoložkou:
Vážená paní docentko,
děkuji Vám za odpověď!
předně bych Vám ráda poděkovala za přijetí do doktorského studia a odsouhlasení Vaší funkce konzultanta. Velice si toho vážím a těším se na spolupráci s Vámi.
Také si vždy vážím toho, že mě oslovujete "kolegyně", přijde mi to nadnesené, ale jsem na to vlastně hrdá.
Velice si považuji toho, že jste otevřela k diskuzi problematiku vypracování rukou a nohou právě se mnou, tento problém je skutečně zajímavý a nabízí různé postupy řešení.
Už dříve jsem se nad tímto specifikem zamýšlela a zvažovala varianty řešení, ovšem vzhledem k tomu, že jsem teprve začátečnice v panenkologii, volím prozatím to nejjednodušší zpracování. Protože jak píšete, pokud vypracujete dlaně a chodidla detailněji, odrazí se to na čase práce, na formě bot a rukavic...a to má své jasné důsledky.
Nicméně nepochybuji, že Vy jako zkušená odbornice si poradíte s tímto úkolem naprosto suverénně a perfektně to vyřešíte.
Ohledně látky na kabelku se domnívám, že máte skutečně výjimečně vhodný materiál, neboť dojem koženky je u kabelky či batůžku vítaný, přičemž ale vzhledem k velikosti a s tím související obtížností zpracování je velkým benefitem, že se jedná o tenký materiál!
Co se týká stylingu zimních outfitů, souhlasím, vrstvení a měkké látky jsou zcela nejvhodnější.
Děkuji vám za otevření této problematiky a za nadnesení témat k diskuzi.
Těším se na další spolupráci, přeji pěkné dny, s pozdravem,
Mgr. Calenndula Officinalis, t.č. doktorandka na katedře panenkologie u Doc. PnDr. Rozmar Kopecké PnD.

když mi dáš pusu od čokolády, můžeš mě vyprat. mám oblečky i pro chladný dny, je mi hezky teploučko. a mám svýho medvídka.

* panenka je ušitá z látky len/bavlna, podžehlené vlizelínem pro tvar a trvanlivost. plněná je dutým vláknem s atestem pro děti. pratelná ručně na 30°C, taktéž oblečení. panenka měří 50 cm.
* její výbavu tvoří oblečky, které se dají různě kombinovat. spodní kalhotky, jedny šaty, sukně s tričkem, které se dá použít samostatně, anebo jako svetřík přes šaty. v chladnějších dnech si pod šaty může panenka vzít ještě i spodní sukni, látky spolu hezky ladí.
* kabátek ze nosit oboustranně, taktéž čepici.
* z vlásků jí můžeš dělat různé účesy.
* má taky návleky na nohy a šál, a co je důležité, taštičku se svým oblíbeným medvídkem.

pokud mě chceš, piš na calenndula@gmail.comyou can change my clothes. when you kiss me with chocolate lips, you can wash me. I have clothes also for chilly day, I feel so warm. and I have my teddy-bear.

* a doll sewed of linen/cotton fabric. filled with hollow fibre. hand wash for 30°C (also clothes). a doll is 50 cm tall.

* you can combine her clothes in many ways. she has panties, one dress, a skirt with a long sleeved T-shirt, which you can use as a cardigan together with a dress. when it is cold sha can have a skirt under her dress, fabrics are matching together so lovely.
* a coat is reversible, also a hat.
* you can make various hairesses of my hair.
* she has also leg-warmers and a scarf. and what is important, she has a bag with her beloved teddy-bear.

if you want me, write on calenndula@gmail.com

December 4, 2017

vánoční mýdla 2017 * Christmas soaps 2017

* letošní vánoční mýdla. jsou tady většinou stejné druhy, jaké byly už i loni, protože není proč měnit to, s čím jsme spokojení. ale přibylo i pár druhů nových, protože někdy je prima vyzkoušet i něco nového.

do popisků kopíruji údaje o mýdlech, které jsem už tady na blogu jednou psala.

základní složkou všech mýdel jsou přírodní oleje. některé jsou i zastudena lisované a některé i v bio kvalitě.
dále to jsou výtažky z bylin, některé bylinky a rostlinné složky přidávám do mýdel sušené a mleté.
pro různé příznivé vlivy na pokožku a pro přirozené jemné zbarvení mýdel, které lahodí oku i pleti, používám rozličná koření, sladkovodní řasy, aktivní uhlí. 
nedílnou součástí mýdel je jejich vůně. s jemným mycím účinkem a pěstěním pleti je spojený i zážitek z kombinace vůní... a tady nešetřím. naplno si při výrobě užívám kombinace přírodních éterických olejů.

do všech mýdel přidávám bambucké máslo až po procesu zmýdelnění - chemické reakci mezi oleji a louhem. to znamená, že v mýdle zůstává tento tuk s vynikajícími kosmetickými účinky jaksi navíc ku prospěchu a pěstění pleti, mýdla nevysušují pokožku. máme je vyzkoušená s výborným efektem i na pokožku s atopickým ekzémem.

dělala jsem pokusy s obsahem olejů v mýdlech a na nějakou dobu jsem přestala používat palmový tuk kvůli dopadu, který má jeho získávání na přírodu. je to hrůza, na které se nechci podílet. jenže palmový tuk dává mýdlům pevnost, a tím i trvanlivost. vyzkoušela jsem všelijaké recepty, dokonce i se sádlem, ale nebylo to pořád ono. proto jsem se vrátila k palmovému tuku, ale kupuji zásadně bio fair trade palmový tuk, který je drahej jako prase není získáván na území vykácených pralesů a tudíž kvůli jeho získávání netrpí příroda, zvířátka, nikdo.

kreslit bylinky, i jen na ně myslet, připravovat, mlít, odšťavňovat je, dotýkat se jich, očichávat, ochutnávat...čiré blaho.
přála bych si, aby něco z této radosti pocítili i ti, kdo se budou mýdly mýt. jejich přírodní složky ve výsledku jsou pečující, jemné a neagresivní. většina složek, které používám, se dá bez obav sníst. s jedinou výjimkou, a tím je hydroxid sodný - louh, který zaručuje mycí účinky, reakcí s množstvím olejů a zráním se jeho síla ale zjemní a zůstane jen čistící efekt. 
zatímco v průmyslově vyrobených mýdlech se používají ropné produkty, základem mých mýdel jsou přírodní rostlinné oleje a tuky, všechny v potravinářské a některé i v bio kvalitě. narozdíl od průmyslově vyrobených mýdel, ze kterých se odstraňuje během výroby glycerin, tato mýdla mají všechen glycerin vzniklý při procesu zmýdelnění v sobě ponechán (ani nevím, jak bych ho z nich vyndala :) a tím pádem nevysušují pokožku, naopak o ni pečují.
mýdla obsahují řadu přírodních ingrediencí s pozitivním účinkem na pleť. přírodní konzervant - grepový extrakt a bezpečná přírodní barviva (např. košenila je taky přírodní, ale nepoužila bych ji pro její možné negativní účinky).


všechna mýdla jsou konzervována grapefruitovým extraktem. měla by vydržet beze změny půl roku, ale vím, že vydrží mnohem déle. jediné, co časem ubývá, je vůně. používám skutečně vysoké dávky éterických olejů, takže mýdla hodně silně voní a vůně dlouho vydrží.

nenechte mýdlo ležet ve vodě, ať se nerozmáčí. tak Vám nejdéle vydrží a mytí bude radostné.růžová mýdla jsou levandulová. zdá se, že většina žen, ale i mužů, oblibuje vůni levandule, vybírají si ji nejčastěji. taky ji miluju. vyzkoušela jsem několik značek levandulového éterického oleje, než jsem přišla na kombinaci, se kterou jsem spokojená. jejich kvalita a charakter vůně totiž docela kolísá značku od značky. teď už jsem našla tu (aspoň podle mě) nejkrásnější. 
do levandulového mýdla taky přidávám najemno mleté květy levandule.
neobjevila jsem dosud přírodní barvivo, které by mělo fialovou, nebo lila barvu. i když určitě takové existuje. ale já používám červený přírodní okr, vlastně je to červený jíl, kterého když dám trošku, udělá krásnou růžovou barvu. růžová barva mi dává pocit něžného objetí a v kombinaci se svěží vůní levandule mi to prostě dohromady sedí.

růžové mýdlo s vůní růží.....áááá, to je požitek. prozatím vzbudilo zájem hlavně u žen a to i u těch starších. mně taky růže moc voní a její vůně mi připadá jako esence ženskosti... 
moc jsem sama sebe potěšila kresbičkou růže. mně ta mýdla (a vlastně snad všechno, co dělám) prostě dělají ohromnou radost!mýdla s citronovou trávou a jogurtem velmi krásně svěže voní, příroda je prostě geniální. podle mě je to ideální vůně na (letní) ranní osvěžující sprchu. navíc obsah jogurtu dává tomuto mýdlu super extra luxusní pěnu, takže pánové (ale i dámy) mohou směle použít tento trávový kousek na holení. jako rostlinná barviva jsou tu použita chlorella s kurkumou, jejichž detoxikační a antibakteriální efekt se nejen při holení taky hodí.
jogurt se do mýdel dá použít jen zmražený, takže výroba tohoto mýdla je pro mě takové malé dobrodružství. každé mýdlo je trochu jiné a jedinečné, jak už to prostě příroda umí. každá kombinace složek se chová trošičku jinak. je zábavné to pozorovat a zkoumat.

citrusová mýdla svěže voní směsí mandarinky, pomeranče a lemongrassu - citronové trávy. obarvená na pomerančovou barvu jsou čerstvě odšťavněnou mrkví.


 rozmarýnovomátové mýdlo, světle zelené.
tohle mýdlo je můj miláček pro tu kombinaci vůní, která je v harmonii i s barvou. zatímco máta ochlazuje, rozmarýn aktivizuje, takže opět je to příjemné mýdlo pro svou svěžest, krásně se rozvoní a zpříjemní sprchování. nabízí se zase pro rychlou ranní sprchu, nebo na večerní sprchu po tréninku, cvičení, po vyjížďce na kole... jak je libo. klidně bych si ho vzala i na dovolenou u moře.
louh u tohoto mýdla není rozpuštěn v destilované vodě (kterou si sama destiluju a tedy ručím za kvalitu ;), ale opět je to odšťavněná aloe vera, která vnáší zklidňující, protizánětlivý účinek, který se hodí i po opalování.
mýdlo je přírodně jemně obarveno spirulinou, ta má vyživující i očišťující účinek, je to super potravina s výjimečnými kvalitami, obsahující hodnotné vitamíny, minerály, bílkoviny...

mýdlo s vůní zeleného čaje. vůně je svěží a zelená, mýdlo je obarvené sladkovodní řasou chlorellou (chlorella pyrenoidosa), která má příznivé detoxikační účinky i na pleť.
* loni jsem poprvé zkusila udělat mýdlo ve tvaru bábovky. letos jsem trošku doladila složení a vůni a nakreslila jsem i úplně nový obal. tak se z bábovky od babičky s nápisem SUPR BABI stalo mýdlo yum cake.  je to kombinace vanilky, skořice a čokolády, prostě taková bábovková sladká kombinace vůní. mám radost z toho, jak hezky vyšlo :) a soudě podle reakcí, nejsem sama :)

 * letos jsem taky začala vyrábět skořicové mýdlo cinnamon soap. pro vůni jen skořicový éterický olej a trochu mleté skořice přidávám... ta vůně je božská.

perníčkové mýdlo má v sobě koření a jeho vůně se hodí k Vánocům a Velikonocům, kdy se perníčky pečou. ale jeho sladká a příjemná vůně člověka potěší i během roku.

do vanilkového mýdla dávám pravou vanilku. nejprve dřeň z lusků vyškrábu, to jsou ty malé tečky. potom ještě lusk nastříhám na malinké kousíčky a ty taky přidám do mýdlové hmoty. dělám to přesně tak i u pečení :)
mýdla sladce voní jako zákusky a už mě překvapilo několik mužů, že nalezli zalíbení právě ve vanilkovém mýdle. i drsní muži potřebují jemnost a sladkost, ne že ne.


mýdlo na vlasy aneb tuhý šampón obsahuje luxusní jojobový olej, kakaové a bambucké máslo, taky ricinový olej. je ovoněno levandulovým éterickým olejem.
mytí tuhým šampónem většinou vlasům velmi sedne. je ale dobré dodržet některé náležitosti a to je především kyselý oplach. umyjeme mýdlem vlasy, klidně i víckrát, je-li třeba. opláchneme vodou, pak vodou s octem (dbáme, aby se kyselý oplach dostal všude) a pak ještě čistou vodou. a můžete se těšit svými božskými vlasy...
dlouho jsem přemýšlela o antiseptickém mýdle na problematickou pleť. prošla jsem řadu receptů, v angličtině i v češtině, a nakonec jsem nakombinovala několik receptů, něco přidala a něco vynechala a vznikl můj vlastní recept.
toto mýdlo obsahuje více hodnotných ingrediencí, které je činí dostatečně vybaveným pro péči o citlivou pokožku  dospívajících, kterou umí nejen čistit, ale i opečovat.
především obsahuje panenský olej z pšeničných klíčků v bio kvalitě, který je jedním z nejlepších, pokud jde o péči o pleť. dále ricinový olej, který je hutný a vyživující, dávám ho i do mýdla na vlasy. potom takové ty "obyčejnější" tuky, jako kokosový, olivový, palmový a slunečnicový.
cool černou barvu má mýdlo díky aktivnímu rostlinnému uhlí. zdá se, že ta barva, stejně jako čistící  a detox účinek z něj dělá vhodné mýdlo pro problematickou pleť. aktivní uhlí je takovým "magnetem" na nečistoty, přitahuje je a váže a odvede pryč, stejně jako živočišné/černé uhlí, co se dříve bralo na pročištění trávicího traktu, dnes se používá uhlí rostlinné se stejným efektem, vnitřně i vnějškově. zároveň namleté částečky aktivního uhlí někdy nejsou zcela jemné a podporují čistící efekt mírným peelingovým působením.
protizánětlivé působení dodává šťáva z aloe vera, kterou pěstuji a vždy na výrobu mýdla čerstvě odšťavním.
antiseptický účinek na pleť je zajištěn obsahem čajovníkového (tea tree) éterického oleje, který je známý právě tím, že účinně hubí viry a bakterie, jakož i plísně.
dále je v mýdle i levandulový éterický olej, který je také velice vhodný na problematickou pleť se sklonem k akné. Karel Hadek o něm píše:

Je jedním z mála éterických olejů, které lze použít lokálně na pokožku i sliznici neředěný, působí antisepticky, regeneruje buňky pokožky. Uklidňuje nervové napětí, antidepresivum, působí proti nespavosti. Má blahodárné účinky při bolestech hlavy a proti migréně. Snižuje krevní tlak, je vhodný na popáleniny, hnisavé rány, na rány všeobecně. Má schopnost neutralizace živočišných jedů, je známým repelentem ...  (i proti vlasovým vším), působí i proti molům.
Pravděpodobně nejpoužívanější olej v aromaterapii. Používá se na všechny typy pleti, zejména na citlivou. Obsahuje minimální množství terpenů, proto je velmi jemný a vhodný k ošetření pokožky před i po opalování. Výborný k péči o vlasy (proti lupům), přidává se do přípravků pro ústní a pro intimní hygienu. Dále do masážních přípravků - zmírňuje svalové napětí po námaze, deodoruje. 
tak potud Karel, potěšil mě. díky. * dvoubarevné v sobě kombinuje čistící sílu aktivního uhlí a všech antiseptických složek (šťáva z aloe vera, čajovníkový a levandulový olej) spolu s pečující silou olejů. olejová půlka má žlutou barvu hlavně od bio oleje z pšeničných klíčků, lisovaného zastudena, ten má totiž takovou krásně tmavou zlatou barvu. a dále obsahuje ještě ricinový, kokosový, olivový, palmový a slunečnicový olej, které pleť vyživují.* čokoládové mýdlo s obsahem pravého kakaa. krásně voní jako čokoláda a i tak vypadá, takže pozor...:)
stejně jako čokoláda k jídlu dokáže dát příjemný pocit i při mytí, obsahem přírodních olejů a bambuckého másla se sladkou vůní opečuje i Vaši pleť.
* tato mýdla jsem udělala na objednávku. zadání bylo: hranaté větší mýdlo prostého tvaru na zavěšení do sprchy. a tak se stalo. chvilku jsem nad tím dumala, měla jsem dojem, že nemám na to vhodnou speciální formu, nevěděla jsem, jak tam udělat tu dírku...ale vymyslela jsem to. mám dojem, že takovýmhle mýdlovým kouskem se člověk vydrží mydlit možná tři čtvrtě roku. anebo rok? prostě určitě hodně dlouho...