My photo
calenndula@gmail.com * DOLL MAKER, Czech * PANENKÁŘKA *

October 27, 2011

POTŘEBUJEME VÍC ANDĚLŮ * WE NEED MORE ANGELS

                                                    


 

Andělé jsou zvláštní rod, jsou čím jsou, a nemohou být ničím jiným. Představují myšlenky a intuice svého Pána. 
                                                                                                                   
The angels are a strange genus, they are precisely what they are and cannot be anything else. They are themselves soul-less beings who represent nothing but the thoughts and intuitions of their Lord.

                                                                                                         Carl Gustav Jung 

 
ahoj. jmenuju se Li. to jsem já. říkají mi, že jsem malá. ale už jsem dost velká! takhle vypadám z různejch stran.


hi. my name is Li. this is me. they say I am little. but I am big enough! 


               

                  
 

    

ségra říká, ať ho už někdy pustím z tý ruky, že už jsem velká, ale ona to nechápe. i velký děti jako jsem já můžou mít svýho mazlíčka.

my sis says I shouldn t keep him all the time but she doesn t understand. even big child like me can have his pet.
 
moje ségra je fakt veliká. jmenuje se Ida. já jí říkám Iduška. má taky mnohem větší křídla než já.
 

my sis she is really big. her name is Ida. I call her Idushka. she has also much bigger wings then me.

 
 

miluju, když jí přes křídla svítí sluníčko... 

I love when sun is shining through her wings...


 
 

ona je moc chytrá. někdy je to pěkně otravný. ale taky mi pomáhá a stará se o mě a má mě ráda. takže to je zase fajn. 

she is very smart. it is sometimes pretty annoying. but she is also helping me and taking care of me and she loves me. that s fine.
 
moje máma je děsně krásná. má velký vlasy, je příjemně měkká a nádherně voní. miluju, když se k ní přitisknu. máma nám říká samý rozumný věci, že si máme čistit zuby a tak. 

my Mom is very beautiful. she has big hair, she is pleasantly soft and smells nice. I love her cuddle. Mom tells us very sensible things that we have brush our teeth and so on.
teď jí nějak vyrostlo břicho. chodí pomalejc a trochu jako tučňák. chichichi! říká, že vývoj ve světě je takovej, že nás je potřeba víc. a že naše rodina bude větší. v bříšku prej jí roste další holka, nebo kluk. táta řek, že mu to je jedno, ale já myslím, že by chtěl kluka. 

now her belly has grown somehow. she walks slower and a bit like a penguin. hahaha! she says that we need more of us because of a world. and that our family will be bigger. there is another girl or boy growing in her belly. Daddy said he doesn t mind but I think he would prefer a boy.


             
 
táta, ten je hodně rozumnej. někdy je tak rozumnej, že nemám ponětí, o čem mluví. ale umí povídat taky hezký pohádky. pořád něco nosí, nákupy, nebo mě, nebo ségru. máma teď nic těžkýho nesmí nosit. táta pořád chodí s taškou, na ty nákupy. nemá žádný vlasy, tak furt nosí čepici.
 

my Dad, he is very sensible. sometimes he is so sensible that I have no idea what he is talking about. but he can say also lovely fairy tales. he is always carrying something, shopping bags or me or my sis. Mom mustn t carry anything heavy. Daddy still have some shopping bag with him. he has no hair so he is wearing hat all the time.

 

 


naši se maj moc rádi. tohle, to je prostě láska. vo tom se nedá nic víc říct. 

my parents love each other. this is just love. there is nothing to say more about it.

máme rádi procházky. my nikde nebydlíme. nebo někdy jo, ale tak různě. můžeme být všude. nevím, jak to vysvětlit, to lidi nepochopěj. někdy jsme ve městě, to je dobrodružný. ale v přírodě je to zase takový ZVnešený.
 

we like walks. we live nowhere. ok, sometimes we do, but it depens. we can be everywhere. I don t know how to explain it, people cannot get it. sometimes we are in a city, it is adventurous. in the nature it is nouble.
 
tady je celá naše rodina:
 

this is whole family:to jsme prostě my, naše rodina. RODINA JE ZÁKLAD RÁJE, říká táta. 

it s just us, our family. A FAMILY IS A BASIS OF AN EDEN, Dad says.


 

šli jsme na výlet brzy ráno. byla příjemná zima a na trávě bylo takový to bílý.
 

we went to a trip early in the morning. there was pleasantly chilly and there was that white thing on the grass.
  
byly tam takový divný chlupatý zvířata. hlavně ségra si jedno dlouho prohlížela.

there were some weird hairy animals. my sis were observing one of them for a long time. 


chvíli jsme šli lesem. pak jsme byli blízko města, tam byly takový velký schody.

we went through a forest. then we got near the city. there were so big stairs.

                                           


schody nemám ráda. schody a zídky. přelejzat zídku je pěkně blbý. ale táta řek: "jdeme. máme křídla, ne?" jo, to je pěkný, máme křídla. jenomže já ještě moc lítat neumím. 

I don t like stairs. stairs and walls. climbing over the wall is pretty stupid. but Dad said: "we go. we have wings, doesn t we?" ok, this is nice, we have wings. but I still cannot fly very well.
  
 

       


ale nakonec jsem to nějak zvládla. 

but finally I did it somehow.

pak jsem ale pořád myslela na to, jak jsem malá a neumím lítat. jak jsem si to uvědomila, chtělo se mi brečet.
 

after that I had to think about how I was still little and cannot fly. when I had realised it, I wanted to cry.


 
 

fakt mi bylo děsně.

I felt really horrible.

když neumím lítat, tak asi jsem pořád malá. a to nechci!

if I cannot fly, I am still little. and I do not want it!

maminka se na mě podívala. "neboj, to se naučíš. jen to musíš zkoušet znovu a znovu."
 

my Mommy looked at me. "don t worry, you will learn. you only have to try it again and again."její hlas byl tak měkkej a milej, že jsem se uklidnila.

her voice was so soft and lovely that made me quiet.

sestra řekla: "pojď, Li, já Tě to naučím."
 

my sis said: "come on, Li, I will teach you."
 
"pěkně se na mě dívej. stoupneš si rovně, nadechneš se a takhle uděláš křídlama."
 

"look at me. you stand straight, breathe in and do this with your wings."


         
 

 
    

         


"dívej, už letíííím..." a fakt, letěla. vypadalo to úplně jednoduše! 

"look, I flyyyyy..." really, she flew. it seemed quite simple!
                                                

 
 
 "Li, vylez si tady na pařez," řekla ségra. 

"Li, you climb up here on this stump," my sis said.


 

"jdi až k okraji, neboj se." 

"go up to the edge, do not worry."

"ne, ne, já se bojím!" křičela jsem.

"no, no, I m scared!" I shouted.

"neboj, dívej se na mě, nic to není", řekl tatínek a najednou...

 "don t worry, look at me, no problem," Daddy said and suddenly...

 

taky letěl! lítali oba. 

he flew too! they both were flying.
 
maminka se usmála a pomaloučku se nadechla.
 

Mommy smiled and breath in slowly. 

byla jen kousek nad zemí a pak zase šla dolů. má to bříško, tak je opatrná.

she was just a bit above the ground. she has that belly, so she is careful.

ale já jsem v tu chvíli věděla, že moc chci lítat a lítat prostě budu! nadechla jsem se pořádně...
 

but I realised in that while that I wanted to fly so much and I would! I breath in properly...

 

aaaaa...
 

aaaaaand...


 
 


LETĚLA JSEM!!

I FLEW!!

nebylo to vůbec těžký. šlo to samo a já věděla hluboko uvnitř, že to je něco, co mám dělat zrovna já. že to nějak patří k mojí práci.

it wasn t hard at all! it was no problem for me and I knew deeply inside that that is something what I should do. it belongs to my work.

sluníčko svítilo skrz listy stromů a my lítali mezi nimi až k modré obloze.
 

the sun was shining through leaves of trees and we were flying under the trees and towards the blue sky. 
bylo to krásný, nejvíc moc nejkrásnější.
 

it was beautiful, the most beautifulest of everything. 
 když už toho bylo moc, sestra se přiblížila k zemi. přistáli jsme.
 

when it was too much, my sis reached the ground. we landed.


 
 
byli jsme šťastní a šli jsme dál.
 

we were happy and went on.
 
najednou jsme byli na cestě. pořád jsme na nějaký cestě někam. sluníčko krásně svítilo skrz Iduščiný křídla.
 

suddenly we were on the way. we are always on some way to somewhere. the sun were shining through Idushka´s wings.
  

                

 věděla jsem v tu chvíli dobře, že jsme rodina. že jsme spolu a v bezpečí. je o nás postaráno. 

I knew in that while very good that we are family. we are together and safe. we have a good care.
 


        
    

                                                                     

ta chvíle byla tak jasná, jako když si k snídani namažeš chleba s máslem.

that while was so bright just as you spread butter on your bread for breakfast.

byla jsem šťastná, že jsme spolu a taky že už umím lítat. už se nebojím ňákejch zatracenejch schodů, nebo tý blbý zídky. dyť mám kurnik křídla!

I felt happy we were together and also that I learned to fly. I m not scared from some damned stairs or that stupid wall. I have my wings!

taťka řek: "tak holčičky, pojďte. máme tu ještě něco na práci..."
 

Daddy said: "ok, girls, we go. we have some work here..."

a já jsem věděla, že to je nějaká ta DŮŽELITÁ práce, jak vždycky mluví o politický situaci, o nějakejch nemocech a katastrofách. že to má co dělat s timhle. aby to bylo jako lepší. ale nic už dalšího neřikal, jen vykročil. a my všichni s ním.
 

and I knew it is some IMPORTENANT work he always speaks about. about politilical situation, about some diseases and disasters. it has something to do with this. like to make it better. but he didn t say more, just stepped forward. 
a tak jsme šli. šli jsme pořád dál a byli jsme silný. a já věděla, že všechno je oukej.

so we went. we were going on and on and we were strong. I knew that everything was OK.                                                                         * KONEC * 

                                                                        * THE END * 

 
autorské figurky andělů plstěné nasucho i namokro z ovčí vlny. barvy:  přírodní krémová, šedý melír a doma barvená růžovofialová s šedým melírem. figura je vyztužena drátem, stejně tak křídla. šaty tatínka jsou kombinací  plstění a háčkování. taška je háčkovaná. příze je ručně upředena. medvídek Mu je plstěn nasucho na drátěný základ. šaty Idy jsou ozdobeny kytičkami.
figures of angels felted (wet and dry technique) of wool. color: natural cream, gray and home-dyed  pink - lilac. figure is reinforced with wire, as well as wings. Daddy´s dress is a combination of crocheting and felting. crocheted bag. Li´s teddybear is felted on a wire base. Ida´s dress is decorated with flowers.

fotografie / photography by Vitrajjan 

vyvinuto v Laboratořích Calenndula. respektujte autorská práva.

developed in Calenndula Laboratoires. respect copyright. 

26 comments:

 1. Haničko ti jsou tak úžasní..... máš můj obdiv.... moc děkuju za tu krásu ...... nádherně nafocený (obdiv tvému muži) ..... mohla bych se dívat pořád... ♥

  ReplyDelete
 2. Ajko, Ty jsi blesk! mužovi jsem vyřídila. a taky jsem ho vyřídila. sedíme tu asi hodinu a furt to není tak, jak to má být, se tu rozčilujem ;-) ale už se to snad povede...
  díky moc za pochvalu!

  ReplyDelete
 3. Úžasné andělské povídání. Děkuju.

  ReplyDelete
 4. To je nádhera, krásné povídání a nádherné fotografie..jedna lepší než druhá, ty na schodech, ty lítací i ty poslední...ááách. Radost.

  ReplyDelete
 5. Krásné povídání, nádherné fotky. V tomto dušičkovém počasí to člověka hned po ránu příjemně naladí.

  ReplyDelete
 6. Ti jsou nádherní, nádherní nádherní ♥♥♥

  ReplyDelete
 7. holky zlaté, děkujeme. chvilku jsme se s tím včera teda rozčilovali, ale jinak jsme si to oba užívali... teď si užívám Vaše komentáře.
  krásný den,
  Cal

  ReplyDelete
 8. Vlaďko, jsem hrdá na Tvé ocenění! dala jsem si ho hned nahoru. ráda bych taky dala ♥ mým oblíbeným, jen co na to přijdu, jak se to dělá :)

  ReplyDelete
 9. Calenndulko.....mám poslední dobou pocit,že těch andělů je veliká potřeba!!!!
  Děkuji ti za ně!Jsou nádherní a jejich povídání jsem dočetla v slzách.
  Máš to krásný!Nemám slov.
  Žaneta

  ReplyDelete
 10. Ahoj Haničko,máš nádherný andělský blog!!!Pa pa Iveta

  ReplyDelete
 11. Žanetko, děkuji za zastavení.
  a Ivetko, Tobě též. my se známe, že jo?
  zdravím všechny!!!
  ♥ ♥ ♥

  ReplyDelete
 12. Haničko,známe se z Marinky♥♥

  ReplyDelete
 13. jojo, já vím. to děťátko s tím prima účesem přece nemůžu zapomenout. moc zdravím, Ivetko ♥
  H.

  ReplyDelete
 14. Jsem moc ráda, že jsme se našly:-) Je to tady velké pohlazení po duši:-) Znovu jsem si tvoje andělské povídání přečetla a znovu mě tak krásně mrazilo, ať se vám jen a jen daří:-)

  ReplyDelete
 15. ahóóóój!!!
  to je fajn, jak se tady potkáváme. pořád Tě budu mít pod dohledem ;-), ty neuvěřitelný patchworky...
  krásný dny!

  ReplyDelete
 16. thank you for your visit! greetings to Chile :-)

  ReplyDelete
 17. Andílci jsou překrásní a já jsem moc ráda, že jsem je i tebe našla.

  ReplyDelete
 18. ahoj Terezko, taky tě tu ráda vidím! udělej si taky blog, ať můžu dohlížet, co vyrábíš ;-)

  ReplyDelete
 19. To je taková krása, že se mi ani nechce mluvit. Tak jen ♥♥♥

  ReplyDelete